Zastrzeżenia prawne

BROS. INVEST Ltd (dalej “BROS. INVEST”) jest podmiotem prawa brytyjskiego. Członkowie sieci BROS. INVEST są niezależnymi firmami stowarzyszonymi w firmie BROS. INVEST Ltd. z siedzibą w Londynie, Ground Floor, Craven House, 40-44 Uxbridge Road, W5 2BS London, wpisaną do Rejestru Spółek Anglii i Walii pod numerem 9157956 (dalej „BROS. INVEST”)

Informacje zamieszczone i udostępnione na niniejszej stronie internetowej („Strona”) są przygotowane przez podmiot BROS. INVEST wskazany na stronie głównej, jako właściciel Strony („BROS. INVEST”). Treści zawarte na Stronie mają charakter ogólny i nie mogą być traktowane jako stanowiące lub zastępujące jakiekolwiek porady, konsultacje czy usługi audytorskie, doradcze, podatkowe i inne. Aby uzyskać informacje o powyższych usługach bądź takie usługi pozyskać, należy skontaktować się z odpowiednim specjalistą BROS. INVEST.

Stosowanie przepisów prawa może się różnić w zależności od istnienia określonych faktów lub okoliczności. Z uwagi na specyficzną naturę komunikacji elektronicznej, BROS. INVEST nie ponosi odpowiedzialności ani nie udziela rękojmi, ani nie gwarantuje, że Strona będzie działać w sposób niezakłócony, bez opóźnień lub błędów, pominięć lub bez obecności szkodliwego oprogramowania (np. wirusów). W związku z tym, informacje zawarte na Stronie są dostępne w aktualnej formie i treści bez ponoszenia przez BROS. INVEST jakiejkolwiek odpowiedzialności i objęcia jakąkolwiek rękojmią, w sposób wyraźny lub dorozumiany, w szczególności co do dokładności, aktualności i kompletności.

BROS. INVEST ani żadne Firmy członkowskie sieci BROS. INVEST oraz właściwi partnerzy, dyrektorzy zarządzający, współpracownicy, przedstawiciele i pracownicy nie ponoszą w żadnym przypadku odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód bezpośrednich, pośrednich, w tym zarówno rzeczywiście poniesionych strat, jak i utraconych korzyści zadośćuczynienia, kar umownych lub jakichkolwiek innych, niezależnie od przyczyny, w tym w szczególności wynikłej z umowy, działania lub zaniechania, zaniedbania lub deliktu, , wynikającego lub będącego w związku ze Stroną, jakąkolwiek treścią umieszczoną na Stronie lub dostępną za jej pośrednictwem, oraz w związku z kopiowaniem, przedstawianiem lub jakimkolwiek innym zastosowaniem Strony.

Treści dostępne na Stronie (w szczególności takie jak koncepcje, pomysły, metody, procedury, procesy, know-how, techniki, programy, publikacje, modele, wzory produktów, technologie, oprogramowanie, wzory, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, znaki towarowe, znaki graficzne, projekty graficzne, grafiki, i inne informacje umieszczone lub opisane na Stronie) może być chroniona prawem własności intelektualnej i stanowić przedmiot własności lub innych praw (których właścicielem jest BROS. INVEST, Firma członkowska sieci BROS. INVEST lub osoby trzecie). Jakiekolwiek nieautoryzowane zastosowanie jakichkolwiek materiałów ze Strony może stanowić naruszenie praw autorskich, znaków towarowych, a także innych praw własności intelektualnej lub innych praw. Użytkownicy mogą drukować lub dystrybuować treści (np. za pośrednictwem linka umieszczonego w mediach społecznościowych) wyłącznie, gdy:

  • Wykorzystanie treści ma charakter prywatny i niekomercyjny.
  • Użytkownik pozostawi wszelkie umieszczone na materiałach lub kopiach materiałów informacje dotyczące praw autorskich, znaków towarowych lub innych tego rodzaju zastrzeżeń.
  • Treści nie są użyte, ani ich użycie nie sugeruje, iż BROS. INVEST lub jakakolwiek Firma członkowska sieci BROS. INVEST zaświadcza na rzecz lub popiera jakąkolwiek organizację, jej produkty lub usługi.

Materiały dostępne na Stronie nie mogą być modyfikowane, powielane, przedstawiane publicznie, dystrybuowane, rozprowadzane lub wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych, chyba że podmiot dostarczający treść lub materiał (dotyczy również odsyłaczy innych podmiotów) wydał na to wyraźną zgodę na piśmie. BROS. INVEST nie ponosi ryzyka ani jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku, gdy mimo zastrzeżenia BROS. INVEST, użytkownik nie uzyska takiej zgody.

Korzystanie ze znaków towarowych BROS. INVEST wymaga uprzedniej pisemnej zgody ze strony BROS. INVEST w formie pisemnej pod rygorem nieważności. BROS. INVEST zastrzega dochodzenie swoich praw z tytułu nieuprawnionego użycia wspomnianych znaków towarowych lub wszelkich innych znaków należących do BROS. INVEST w najszerszym dopuszczalnym zakresie. Aby ubiegać się o pisemną zgodę, prosimy skontaktować się z Administratorem Strony lub skorzystać z zakładki „Kontakt”.

Odsyłacze, linki do serwisów internetowych osób trzecich są umieszczone dla wygody użytkowników naszego serwisu. BROS. INVEST nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na wspomnianych stronach osób trzecich. W ramach ochrony przez BROS. INVEST własnej reputacji oraz znaków towarowych, BROS. INVEST zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia odsyłaczy/linków do strony internetowej BROS. INVEST.

Przedstawione poniżej działania związane z umieszczaniem odsyłaczy są wyraźnie zabronione przez BROS. INVEST i mogą być przedmiotem postępowania w sprawie naruszenia znaków towarowych i praw własności intelektualnej:

  • Odsyłacze, linki, które obejmują nieuprawnione użycie logo BROS. INVEST
  • typy odsyłaczy, linków, które ukrywają adres URL i/lub omijają stronę główną lub strony zawierające informacje na temat praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich danego podmiotu, zastrzeżenia prawne oraz politykę prywatności online.